Tiếng Anh là một môn mà không phải em học sinh nào cũng học tốt, do đó ngoài thời gian học tập các kiến thức, các em cũng cần phải có thời gian thực hành các kiến thức đó vào trong các tình huống, các dạng bài tập cụ thể. Để giúp các em dễ dàng tổng hợp kiến thức tiếng Anh và đạt kết quả cao trong kì thi học kì môn tiếng Anh sắp tới. Bài viết này sẽ cung cấp một đề thi bao quát hết tất cả các kiến thức về từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh lớp 6. Cùng tham khảo bên dưới nhé.

Cùng ôn tập kiến thức học tiếng Anh lớp 6 qua đề thi này nhé

1. Đề kiểm tra tham khảo tiếng Anh lớp 6.

I. Choose the word whose underlined part has different pronunciation from those of the others. Write the answer (A, B, C or D) in the box.

1. A. Times               B. Games            C. Watches            D. Goes

2. A. Year                 B. Wear              C. Near                   D. Hear

3. A. With                 B. Fifth               C. Math                   D. Thank

4. A. Fishing             B. Skip               C. Picnic                 D. Twice

5. A. Apartment        B. Pastime          C. Camping              D. Badminton

II. Write the best option (A, B, C or D) in the answer box to complete each of the sentences.

1. We usually go swimming …………………weekends.

A. to                        B. with                 C. on                     D. for

2. Ho Chi Minh city has a ………….of 3.5 million

A. Population           B. capital             C. city                    D. town

3. She never goes………………on Saturday sundays.

A. school                B. swimming        C. movie theater       D. video games

4. We are going to go to Hoi An ………. a week

A. How                   B. Which              C. that                    D. For

5. Bruce is from Australia. He speaks…………

A. Austratian          B. English             C. French               D. Chinese

6. Minh……………… volleyball with his friends now.

A. doing                 B. playing              C. is doing              D. is playing

7. He always gets up late and……………………………………………

A. never he does morning exercises       B. he never does morning exercises

C. he does morning exercises never       D. he never do morning exercises

8. Mr. Tuan is loading the truck ………………vegetables

A. to                      B. for                      C. with                  D. of

III. Choose the word odd one out.

1 a chicken                    b. beef                        c. tomato                d. meat

2 a. fish                         b. orange-juice           c. lemonade          d. coffee

3 a. Is                             b. Are                         c. hello                  d. Am

4. a carrot                        b. rice                        c. onion                d. lettuce

IV. Circle the best option A, B, or C to complete each of the following sentences.

1. I’m ____. I’d like some noodles.

A. thirsty                       B. hungry              C. empty

2. There is____ water in the bottle.

A. any                             B. many               C. some

3. What’s he doing? He’s ____.

A. swims                          B. swimming          C. swim

4. We go to the movies____ Sunday evening.

A. to                                  B. at                  C. on

5. It’s very ____ in the winter.

A. cold                               B. hot              C. cool

6. We are doing ____ housework at present now.

A. them                              B. theirs            C. their

7. He sometimes____ to pop music.

A. listens                              B. reads               C. watches

8. How ____ is a sandwich? – It’s 2,000 dong.

A. many                               B. much                C. old

9. How____ does she go jogging? – Every evening.

A. many                               B. much               C. often

10. ____ is the weather like in the winter?

A. What                                  B. Which               C. How

V. Reading

*Read the passage carefully

My uncle is a doctor. His name is Nam. He is going on vacation this summer. First, he is going to visit Ha Noi. He is going to stay in a small hotel near Hoan Kiem lake for 3 days.

Then he is going to visit Da Nang for 2 days. Finally, he is going to visit some friends in Da Lat City. He is going to stay there for 3 day, then he is going to fly home.

A True (T) or False (F) 

1. Mr. Nam is going to visit three cities this summer………..

2. He is going to visit Ha Noi first, then Da Lat, and finally in Da Nang city……..

3. He is going to stay in Da Lat for three days.

4. He is going to travel home by train.

2. Làm gì để đạt điểm cao trong các kì thi tiếng Anh lớp 6?

Lớp 6 là lớp mà các em vừa mới bước vào cấp 2, còn nhiều bỡ ngỡ với bạn mới, môi trường mới và chương trình học lớp 6 nặng hơn các chương trình tiếng Anh khác. Do đó muốn học tiếng Anh lớp 6 có hiệu quả và đạt được điểm số cao, ngoài thời gian tự rèn luyện tại nhà các em nên đến học tại một trung tâm tiếng Anh để có thể bổ sung kiến thức một cách tốt nhất. Trung tâm anh ngữ Hội đồng Anh British Council là một trung tâm mà các em có thể tham khảo. Hội đồng Anh British Council là một trung tâm Anh ngữ lâu đời, có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh trên 100 quốc gia trên thế giới. Chương trình học tiếng Anh lớp 6 tại Hội đồng Anh được thiết kế rất hay và bổ ích, giúp các em có thể đạt được những kiến thức hữu ích mà sách giáo khoa không nhắc tới. Ngoài ra các em còn được rèn luyện các kĩ năng xã hội cần thiết khi tham gia học tại Hội đồng Anh British Council.

Hội đồng Anh British Council là trung tâm các em có thể theo học tiếng Anh lớp 6 để nâng cao năng lực tiếng Anh

Mong rằng đề thi thử tiếng Anh 6 trên đã giúp các em thực hành, ôn tập củng cố lại kiến thức tiếng Anh lớp 6. Chúc các em luôn học tốt!

>>> Xem thêm chương trình tiếng Anh cấp 2 siêu chất lượng tại Hội đồng Anh British Council nhé